ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ 

Босна и Херцеговина

Република Српска

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА

Кредит бр.: 90480BА

 

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

 

Назив задатка: Послови исправке грешака у подацима катастарских евиденција

Реф бр.:  BA-RERP-9048BA-RS-CS-IC-21-B.2.2.9.3

 

Босна и Херцеговина и Република Српска је кроз Супсидијарни споразум са Босном и Херцеговином добила кредит од Свјетске банке за трошкове Пројекта регистрације некретнина и намјерава да дио средстава утроши за подобна плаћања по основу уговора о дјелу за Информациони систем за вођење катастарских евиденција - И фаза, чија је реализација у току.

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина позива подобне консултанте (у даљем тексту “Консултант”) да изразе свој интерес за обављање ових услуга:

1.            Консултант за послове исправке грешака у подацима катастарских евиденција-

2 извршиоца

Консултантске услуге (у далјем тексту “Услуге“) обухватају слједеће:

-Консултанти врше исправку грешака установљених кроз анализе података извршених од стране консултаната за анализу података у катастарским евиденцијама.

-Врше просљеђивање грешака подручим јединицама/канцеларијама на поступање, уколико се захтјевају одређене правне или геодетске радње како би се исте исправиле.

-Врше исправке грешака кроз апикативна рјешења која се користе у РУГИПП-у у оквиру редовног пословања.

-Врше исправке грешака кориштењем алата и скрипти који су израђени од стране консултаната за израду SQL скрипти и процедура.

-Генерисање извештаја о исправљеним грешкама, те достављање истих на контролу.

-Помоћ корисницима који раде на исправци грешака у подручним јединицама/канцеларијама.

Потребне квалификације:

а)            ВСС (висока стручна спрема),

б)            Радно искуство, минимално 1 година у областима рада са подацима из катастра непокретности, анализа, исправки грешака и инсталације или подршке за различите платформе база података, конверзија података из различитих формата у предефинисане формате нове технолошке платформе

 

Као доказ образовне и професионалне квалификације лица која су одговорна за пружање конкретних услуга консултант је дужан доставити сљедеће:

-Копија дипломе о стручној спреми

-Потписана радна биографија ЦВ од стране консултанта

- Потврда о радном искуству

 

Све активности консултанти ће обављати у сједишту Управе, те у  подручној јединици Бања Лука.

Радно вријеме прилагођено радном времену организационе јединице  (радно вријеме у току дана јесте 8h).

 

Избор Консултанта ће се вршити у складу са смјерницама Свјетске банке World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers , ревидиране  у новембру 2017., јулу 2018. и новембру 2020. године, а метод набавке је ИЦ, односно Конкурентски избор индивидуалних консултаната.       

Ваше искуство и квалификације морају одговарати квалификационим захтјевима који су дати у опису послова и задатака. Ваш CVће бити оцијењен на бази искуства и квалификација у складу са сљедећим критеријима:

                (и)  Генералне квалификације: 40%                    

                (ии) Адекватност за радни задатак: 60%

     

Додатне информације можете добити на ниже наведеној адреси, сваким радним даном у периоду од 9:00 до 14:00 часова.

Изрази заинтересованости са свим траженим документима, треба да буду достављени на доле наведену адресу најкасније до 27.08.2021. године до 15:30h.

 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина

ПРОТОКОЛ

н/р Босиљка Вучић

78000 Бања Лука

Трг Републике Српске 8

Тел.: +38751338032

Е-маил: bosiljka.vucic@rgurs.org; rerp@rgurs.org