ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ 

Босна и Херцеговина

Република Српска

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА

Кредит бр.: 90480БА

 

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

 

Назив задатка: Припрема података за поступак миграције

Реф бр.:  BA-RERP-9048BA-RS-CS-IC-21-B.2.2.9.7

Босна и Херцеговина и Република Српска је кроз Супсидијарни споразум са Босном и Херцеговином добила кредит од Свјетске банке за трошкове Пројекта регистрације некретнина и намјерава да дио средстава утроши за подобна плаћања по основу уговора о дјелу за Информациони систем за вођење катастарских евиденција -ИИ фаза, чија је реализација у току.

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина позива подобне консултанте (у далјем тексту “Консултант”) да изразе свој интерес за обавлјање ових услуга:

1.         Консултант за припрему података за поступак миграције- 4 извршиоца

Консултантске услуге (у даљем тексту “Услуге“) обухватају сљедеће:

-Преузимају податке за миграцију,

-Врше експорт податке из постојећих база у погодне формате за рад,

-Врше детекцију грешака кроз апликативна рјешења која су у употреби у РУГИПП-у,

-Достављају грешке подручним јединицима на исправку,

-Помоћ запосленим у подручним јединицама приликом исправке грешака,

-Прављење резервних копија база података и достављање на анализу.

-У раду користи постојећа софтверска рјешења у РУГИПП-у

Потребне квалификације:

Консултант мора испуњавати слједеће минималне захтјеве:

(а)        ССС (средња стручна спрема)

(б)        Радно искуство, минимално 6 мјесеци познавања пословних процеса и рада са подацима о непокретностима

Као доказ образовне и професионалне квалификације лица која су одговорна за пружање конкретних услуга консултант је дужан доставити сљедеће:

- Копија дипломе о стручној спреми

-Потписана радна биографија CV од стране консултанта

-Потврда о радном искуству

Све активности консултанти ће обављати у сједишту Управе, те у  подручној јединици Бања Лука.

Радно вријеме прилагођено радном времену организационе јединице  (радно вријеме у току дана   јесте 8h).

Избор Консултанта ће се вршити у складу са смјерницама Свјетске банке World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers, ревидиране  у новембру 2017., јулу 2018. и новембру 2020. године, а метод набавке је ИЦ, односно Конкурентски избор индивидуалних консултаната.       

Ваше искуство и квалификације морају одговарати квалификационим захтјевима који су дати у опису послова и задатака. Ваш ЦВ ће бити оцијењен на бази искуства и квалификација у складу са сљедећим критеријима:

            (и)  Генералне квалификације: 40%                       

            (ии) Адекватност за радни задатак: 60%  

Додатне информације можете добити на ниже наведеној адреси, сваким радним даном у периоду од 9:00 до 14:00 часова.

Изрази заинтересованости са свим траженим документима, треба да буду достављени на доле наведену адресу најкасније до 27.08.2021. године до 15:30h.

 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина

ПРОТОКОЛ

н/р Босиљка Вучић

78000 Бања Лука

Трг Републике Српске 8

Тел.: +38751338032

Е-маил: bosiljka.vucic@rgurs.org; rerp@rgurs.org