ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ 

Босна и Херцеговина

Република Српска

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА

Кредит бр.: 90480BA

 

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

 

Назив задатка: Припрема података за поступак миграције вишег нивоа

Реф бр.:  BA-RERP-9048BA-RS-CS-IC-21-B.2.2.9.6

Босна и Херцеговина и Република Српска је кроз Супсидијарни споразум са Босном и Херцеговином добила кредит од Свјетске банке за трошкове Пројекта регистрације некретнина и намјерава да дио средстава утроши за подобна плаћања по основу уговора о дјелу за Информациони систем за вођење катастарских евиденција -ИИ фаза, чија је реализација у току.

 

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина позива подобне консултанте (у даљем тексту “Консултант”) да изразе свој интерес за обављање ових услуга:

1.    Консултант за припрему података за поступка миграције вишег нивоа - 1 извршилац

Консултантске услуге (у даљем тексту “Услуге“) обухватају сљедеће:

Консултанти за припрему миграције података вишег нивоа треба да:

-      Преузима податке за миграцију, експортује податке из постојећих система, врши детекцију грешака кроз апликативна рјешења која су у употреби у РУГИПП-у, достављање истих подручним јединицима на исправку,

-      Помоћ запосленим у подручним јединицама приликом исправке грешака, експорт база података и достављање на анализу.

-      Координација радом осталих конуслтаната током припреме података,

-      Прављење плана припреме миграције података,

-      Помоћ корисницима по подручним јединицама/канцеларијама који су задужени за припрему података

-      Генерише извјештаје о припреми података за поступак миграције (извјештај се мора гемерисати по катастарским општинама)

-      Врши координацију са другим консултантима вишег нивоа

-      У раду користи посојећа софтверска рјешења у РУГИПП-у

Потребне квалификације:

      а) ВСС (висока стручна спрема),

б)    Радно искуство, минимално 2 године познавања пословних процеса и рада са подацима о непокретностима

Као доказ образовне и професионалне квалификације лица која су одговорна за пружање конкретних услуга консултант је дужан доставити слједеће:

- Копија дипломе о стручној спреми

-Потписана радна биографија CV од стране консултанта

- Потврда о радном искуству

 

Све активности консултант ће радити у сједишту Управе, те у  подручној јединици Бања Лука.

Радно вријеме прилагођено радном времену организационе јединице  (радно вријеме у току дана јесте 8h).

 

Избор Консултанта ће се вршити у складу са смјерницама Свјетске банке World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers , ревидиране  у новембру 2017., јулу 2018. и новембру 2020. године, а метод набавке је ИЦ, односно Конкурентски избор индивидуалних консултаната.       

Ваше искуство и квалификације морају одговарати квалификационим захтјевима који су дати у опису послова и задатака. Ваш ЦВ ће бити оцијењен на бази искуства и квалификација у складу са сљедећим критеријима:

        (и)  Генералне квалификације: 40%                            

        (ии) Адекватност за радни задатак: 60%

Додатне информације можете добити на ниже наведеној адреси, сваким радним даном у периоду од 9:00 до 14:00 часова.

Изрази заинтересованости са свим траженим документима, треба да буду достављени на доле наведену адресу најкасније до 27.08.2021. године до 15:30h.

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина

ПРОТОКОЛ

н/р Босиљка Вучић

78000 Бања Лука

Трг Републике Српске 8

Тел.: +38751338032

Е-маил: bosiljka.vucic@rgurs.org; rerp@rgurs.org