ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ 

Босна и Херцеговина
Република Српска
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА
Кредит бр.: 90480BA
 

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ 


Назив задатка: Контрола и учитавања података
Реф бр.:  BA-RERP-9048BA-RS-CS-IC-21-B.2.2.9.5

Босна и Херцеговина и Република Српска је кроз Супсидијарни споразум са Босном и Херцеговином добила кредит од Свјетске банке за трошкове Пројекта регистрације некретнина и намјерава да дио средстава утроши за подобна плаћања по основу уговора о дјелу за Информациони систем за вођење катастарских евиденција -ИИ фаза, чија је реализација у току.

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина позива подобне консултанте (у даљем тексту “Консултант”) да изразе свој интерес за обављање ових услуга:


1.     Консултант за контролу и учитавање података - 1 извршилац

Консултантске услуге (у далјем тексту “Услуге“) обухватају сљедеће:

-Консултанти врше контролу података достављених од стране консултаната за припрему миграције података. 
-Израђују записнике о извршеној контроли података. 
-Контролишу податке након извршених исправки а прије слања изабраном извођачу за Информациони систем за вођење катастарских евиденција – еКатастарРС. 
-Израђују записнике о извршеној контроли након извршених исправки. Контролишу податке достављене на учитавање од стране изабраног извођача за Информациони систем за вођење катастарских евиденција – еКатастарРС. 
-Израђују записнике о извршеној контроли након достављених података од стране Извођача за Информациони систем за вођење катастарских евиденција – еКатастарРС.
-По потреби врше учитавање података у базу података.
-Генеришу извјештај о учитавању података.

Потребне квалификације:

 а) ВСС (висока стручна спрема), 
 б) Радно искуство, минимално 2,5 година у областима рада са подацима из катастра непокретности, анализа, исправки грешака и инсталације или подршке за различите платформе база података, конверзија података из различитих формата у предефинисане формате нове технолошке платформе

Као доказ образовне и професионалне квалификације лица која су одговорна за пружање конкретних услуга консултант је дужан доставити слједеће:
- Копија дипломе о стручној спреми
-Потписана радна биографија CV од стране консултанта 
- Потврда о радном искуству

Све активности консултанти могу обављати ван организационих јединица Управе. 
Радно вријеме прилагођено радном времену организационе јединице  (радно вријеме у току дана јесте 8h).

Избор Консултанта ће се вршити у складу са смјерницама Свјетске банке World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers, ревидиране  у новембру 2017., јулу 2018. и новембру 2020. године, а метод набавке је ИЦ, односно Конкурентски избор индивидуалних консултаната.        
Ваше искуство и квалификације морају одговарати квалификационим захтјевима који су дати у опису послова и задатака. Ваш CV ће бити оцијењен на бази искуства и квалификација у складу са сљедећим критеријима:
    (и)  Генералне квалификације: 40%        
    (ии) Адекватност за радни задатак: 60%

Додатне информације можете добити на ниже наведеној адреси, сваким радним даном у периоду од 9:00 до 14:00 часова. 

Изрази заинтересованости са свим траженим документима, треба да буду достављени на доле наведену адресу најкасније до 27.08.2021. године до 15:30h.

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина
ПРОТОКОЛ
н/р Босиљка Вучић
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел.: +38751338032
Е-маил: bosiljka.vucic@rgurs.org; rerp@rgurs.org