ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ 

Босна и Херцеговина
Република Српска
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА
Кредит бр.: 90480BA


ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ 

Назив задатка: Конверзија и миграција података из Mapsoft-а у eTerraSoft и израда XSD шеме
Реф бр.: BA-RERP-90480BA-RS -CS-CQS-21-A.2.7 

Босна и Херцеговина и Република Српска је кроз Супсидијарни споразум са Босном и Херцеговином добила кредит од Свјетске банке за трошкове Пројекта регистрације некретнина и намјерава да дио средстава утроши за подобна плаћања по уговору за консултантске услуге конверзије и миграције података из Mapsoft-a у eTerraSoft  и израду XSD шеме.

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина позива подобне консултантске фирме (у далјем тексту “Консултант”) да изразе свој интерес за обавлјање ових услуга.

Консултантске услуге (у далјем тексту “Услуге“) обухватају слједеће:
Конверзија података за 45 база катастарских општина из достављених формата у инстанце база података које су у продукцији у РУГИПП-у (базе eTerraSoft-a) и израду XSD шеме за креирање GML формата који ће РУГИПП прописати као формат за преузимање података DKP-а, насталих ван система који су продукцији у РУГИПП-у.

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

1.    Консултант мора испуњавати слједеће минималне захтјеве:
а)    Да има успјешно реализован најмање 1 (један) или више уговора чији су карактер и комплексност исти или слични предметном поступку набавке и чија вриједност, односно збирни износ највише два уговора износи минимално 70.000,00 КМ. 
Под уговорима чији су карактер и комплексност исти или слични предметном поступку набавке сматра се пројекат на ком се радило са базама података гдје је вршена миграција података и/или пројекат у ком се вршило генерисање XSD шеме и .XML формата.

б)    Да запошљава или има на располагању особе са сљедећим квалификацијама:

•    Стручњак за конверзију и миграцију података из Mapsoft-а у eTerraSoft - минимално једна особа
- ВСС (висока стручна спрема) електротехнички факултет или други факултет информатичког смјера;
- најмање 5 година радног искуства у областима израде процедура за миграцију, развоја, дизајнирања, администрације софтверских система, инсталације или подршке за различите платформе база података;
- да је израдио или имао једну од кључних улога у пројекту који је захтијевао конверзију и миграцију података;
Напомена: Радно искуство са подацима из катастра непокретности би била предност.

•    Стручњак за израду XSD шеме - минимално једна особа
- ВСС (висока стручна спрема) електротехнички факултет или други факултет информатичког смјера;
- минимално 5 година радног искуства у областима израде процедура за миграцију, развоја, дизајнирања, администрације софтверских система, инсталације или подршке за различите платформе база података;
- да је израдио или имао једну од кључних улога у пројекту који је захтијевао и израде процедура за миграцију;
Напомена: Радно искуство са подацима из катастра непокретности би била предност.

2. Оцјена техничке и професионалне способности консултанта ће се извршити на основу сљедећих доказа којима консултант доказује испуњавање услова из тачке 1:

а)    Списак извршених уговора о урађеним пројектима којима је предмет набавке рад са базама података гдје је вршена миграција података и/или генерисање XSD шеме и .XML формата.
Уз списак извршених уговора консултант је дужан доставити потврду (једну или двије, зависно од броја уговора којим доказује испуњавање услова из тачке 1. под а)) о успјешној реализацији уговора, чији је предмет набавка рад са базама података гдје је вршена миграција података и/или генерисање XSD шеме и .XML формата и чија вриједност, односно збирна вриједност највише два уговора износи минимално 70.000,00 КМ.
Оригинал или овјерена копија потврде о извршеном/ним уговору/има мора садржавати сљедеће податке: назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, вријеме и мјесто извршења уговора и наводе о уредно извршеном уговору. 
Напомена: Из достављених потврда консултант мора доказати да је обављао обе врсте посла који су предмет набавке, те уколико консултант поставлјени услов доказује са двије потврде, потребно је да предмет набавке једног уговора буде рад са базама података гдје је вршена миграција података, а предмет другог уговора генерисање XSD шеме и .XML формата.

б)    Као доказ образовне и професионалне квалификације лица која су одговорна за пружање конкретних услуга консултант је дужан доставити слједеће:
-    Изјаву консултанта о техничком особљу (било да су запослена код консултанта или ангажована по неком другом основу) у којој је консултант дужан навести имена лица која ће у случају додјеле уговора у пуној мјери бити ангажовани на реализацији уговорних обавеза, наводећи уз свако лице позицију на којој ће бити ангажован. Изјава мора бити потписана и овјерена од стране консултанта;
-    овјерене копије диплома као доказ стечене стручне спреме;
-    радне биографије (CVs). CV мора бити потписан од стране особе на коју се односи и овјерен потписом и печатом консултанта, те мора садржавати јасан опис послова на којима је особа била ангажована.
* CVs доказују да лица која ће се ангажовати на предметном пројекту имају тражено радно искуство, те да је стручњак за конверзију и миграцију података из Mapsoft-а у eTerraSoft израдио или имао једну од кључних улога у пројекту који је захтијевао конверзију и миграцију података, односно да је стручњак за израду XSD шеме израдио или имао једну од кључних улога у пројекту који је захтијевао и израде процедура за миграцију;
Напомена: Након одабира консултанта, услов за потписивање уговора је да консултант докаже да су лица која ће се ангажовати на реализацији пројекта запослена код консултанта или ангажована по неком другом основу.
Као доказ да су лица запослена код консултанта консултант доставља Извјештај о броју запослених радника, издат од стране Пореске управе Републике Српске о запосленим лицима код консултанта, а који не смије бити старији од дана објављивања Позива, док за лица ангажована по неком другом основу доставља оригинале или овјерене копије уговора о ангажовању предложених лица.

Избор Консултанта ће се вршити у складу са смјерницама Свјетске банке World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers, ревидиране  у новембру 2017., јулу 2018. и новембру 2020. године, а метод набавке је CQS, односно избор Консултанта на бази најболјих квалификација.  
      
Додатне информације можете добити на ниже наведеној адреси, сваким радним даном у периоду од 9:00 до 14:00 часова. Консултанти заинтересовани за радни задатак које је премет овог Позива могу се јавити на доле наведену е-маил адресу ради преузимања комплетног Пројектног задатка.

Изрази заинтересованости са свим траженим документима, треба да буду доставлјени на доле наведену адресу најкасније до 07.06.2021. године.

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина
ПРОТОКОЛ
н/р Јована Станковић
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел.: +38751338068
Е-маил: jovana.stankovic@rgurs.org; rerp@rgurs.org