ДОПУНА ЈАВНОГ КОНКУРСА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

____________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Након упоређивања посебних услова јавног конкурса за попуњавање упражњеног радног мјеста „Виши сарадник за координацију радних тијела ИГПРС“ у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, објављеном у дневном листу „Независне новине“ издање за дан 12.07.2023. године и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове („Службени гласник Републике Српске“ бр. 5/22 и 53/23), Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове о б ј а в љ у ј е

 

ДОПУНУ

Јавног конкурса

 

            У јавном конкурсу објављеном у дневном листу „Независне новине“, издање за дан 12.07.2023. године и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, допуњавају се посебни услови код радног мјеста под редним бројем 16. „Виши сарадник за координацију радних тијела ИГПРС“ у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, на начин  да се у тачки  IV Посебни услови - За радно мјесто означено под бројем 16., послије ријечи: „или други факултет смјера информатике“ и запете додају  ријечи: „природно-математички факултет“ и запета.

 

            Остали услови објављени у Јавном конкурсу остају непромјењени.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                                                                                      Мр Драган Станковић