ЈАВНИ КОНКУРС - НАМЈЕШТЕНИЦИ - 12.07.2023.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
БАЊА ЛУКА
_______________________________________________________________________________________
Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

На основу члана 111. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске", бр. 38/12 и 20/15), Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, р а с п и с у ј е


ЈАВНИ КОНКУРС

I Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука

1.    Виши сарадник за финансијско извјештавање
       Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове.................................................1 извршилац
2.    Сарадник за послове Писарнице
       Писарница.......................................................................................................................2 извршиоца
3.    Возач-курир
       Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове.................................................1 извршилац
4.    Возач
       Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове.................................................1 извршилац
5.   Портир
      Одјељење за опште послове...........................................................................................1 извршилац
6.   Сарадник за административно-техничке послове
      Подручна јединица Чајниче...........................................................................................1 извршилац
7.    Сарадник за административно-техничке послове
       Подручна јединица Источно Ново Сарајево.................................................................1 извршилац
8.    Сарадник за административне послове у подручној јединици
       Подручна јединица Невесиње.......................................................................................1 извршилац
9.    Сарадник за административне послове у подручној јединици
       Подручна јединица Лакташи.........................................................................................1 извршилац
10.   Сарадник за архив
        Писарница.......................................................................................................................1 извршилац
11.   Технички секретар
        Управа.............................................................................................................................1 извршилац
12.    Виши сарадник за заштиту од пожара
         Одсјек за заштиту...........................................................................................................1 извршилац
13.    Сарадник за административно-техничке послове
         Одјељење за правне послове.......................................................................................1 извршилац
14.    Сарадник за опште послове
         Подручна јединица Мркоњић Град..............................................................................1 извршилац
15.   Виши сарадник за пословне апликације
        Одјељење за информационе и комуникационе технологије катастра непокретности..................1 извршилац
16.   Виши сарадник за координацију радних тијела ИГПРС
        Одјељење за инфраструктуру геопросторних података Републике Српске...........1 извршилац


II Опис послова

Виши сарадник за финансијско извјештавање (број 1.)

Виши сарадник за финансијско извјештавање ради на пословима израде финансијско-информативних материјала, периодично и мјесечно контролише буџетом планиране расходе и приходе са оствареним расходима и приходима и обавјештава руководиоца о значајним одступањима/разликама, учествује у припремању финансијских планова и припреми извјештаја за екстерне кориснике (Влада, Скупштина и друге институције). Непосредно учествује у утврђивању процедура и одговорности како би се осигурала правовремена и тачна припрема свих финансијских извјештаја, припрема и доставља извјештаје о утрошеним средствима, прати и извјештава о промјенама на жиро рачунима на основу извода у банкама, припрема извјештаје за статистику, ради послове везане за М4 обрасце, по потреби обавља послове за СУФИ, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

Сарадник за послове Писарнице (број 2.)

Сарадник за послове Писарнице врши примање, отварање, прегледање и распоређивање аката, завођење аката и њихово класификовање у електронском облику, врши административну и техничку обраду аката и достављање у рад, саставља извјештај по прописима о канцеларијском пословању, врши отпремање и развођење аката, отпрему поднеска и других писмена, води роковник предмета у електронском облику, води интерне доставне књиге, обавља послове копирања, овлашћен је за руковање и чување печата у складу са Уредбом о канцеларијском пословању републичких органа управе, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

Возач-курир (број 3.)

Возач-курир управља путничким аутомобилом, обавља превоз запослених у Управи по налогу и одобрењу директора, замјеника директора, помоћника директора или непосредног руководиоца, стара се о уредном одржавању и техничкој исправности возила, обавља курирске послове, доноси пошиљке из поште на писарницу, доставља пошту ван сједишта Управе, врши превоз опреме и ситног инвентара у организационе јединице ван сједишта Управе и обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

Возач (број 4.)

Возач управља путничким аутомобилом, обавља превоз запослених у Управи по налогу и одобрењу директора или замјеника директора, помоћника директора или непосредног руководиоца, стара се о уредном одржавању и техничкој исправности возила и врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник друге категорије са средњом стручном спремом.

Портир (број 5.)

Портир усмјерава странке и најављује их службеницима у Управи, води евиденцију о посјетама и боравку трећих лица у просторијама Управе, управља телефонском централом у Управи, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

Сарадник за административно-техничке послове (број 6. и 7.)

Сарадник за административно-техничке послове обавља административне и административно-техничке послове, врши послове техничке обраде текстова и материјала, врши куцање текстова, дописа и аката на рачунару који се израђују у подручној јединици - подручној канцеларији, обједињује откуцане материјале са CD-а ради израде јединствених материјала, ажурира материјале припремљене за Управу и друге институције, фотокопира документацију, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

Сарадник за административне послове у подручној јединици (број 8. и 9.)

Сарадник за административне послове у подручној јединици обавља послове који се односе на пријем и отпрему поште, евидентирање и достављање у рад аката, унос података у базу података, спроводи промјене у аналогном и дигиталном облику кроз земљишнокњижну евиденцију, издаје податке из евиденције до оснивања катастра непокретности, архивира ријешене предмете, води дјеловоднике и интерне књиге према упутству о спровођењу канцеларијског пословања републичких органа управе, чува печат подручне јединице, врши административно-дактилографске послове, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

Сарадник за архив (број 10.)

Сарадник за архив врши архивирање предмета, издвајање безвриједног регистарског материјала и предају архивске грађе надлежним органима, саставља извјештај по прописима о канцеларијском пословању, води архивску књигу, стара се о ажурирању архивске грађе и архивираних предмета, води евиденцију реверса о издатим и преузетим предметима, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

Технички секретар (број 11.)

Технички секретар по налогу директора заказује састанке, припрема дневни распоред састанака, води евиденцију телефонских позива и порука, прима и шаље факс, евидентира и најављује странке, прима, сортира и архивира пошту, обавља и друге послове по налогу директора.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

Виши сарадник за заштиту од пожара (број 12.)

Виши сарадник за заштиту од пожара прати стање и води евиденцију из области заштите од пожара, даје стручна мишљења, сарађује са овлашћеним организацијама и установама с циљем унапређења противпожарне заштите, учествује у изради извјештаја из ових области, учествује у изради и припреми аката, прописа и процедура из области заштите од пожара у сврху свеобухватне контроле и физичке заштите имовине, евиденције, докумената и других ресурса од пожара, утврђује процедуре и одобрења у сврху свеобухватне заштите од пожара, обавља послове у вези са формирањем, уређењем и одржавањем архивских просторија у сврху умањења ризика од пожара, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

Сарадник за административно-техничке послове (број 13.)

Сарадник за административно-техничке послове обавља административне и административно-техничке послове, врши послове техничке обраде текстова и материјала, врши куцање текстова, дописа и аката на рачунару који се израђују у Управи, обједињује откуцане материјале са CD-а ради израде јединствених материјала, ажурира материјале припремљене за Владу Републике Српске и друге институције, фотокопира документацију, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

Сарадник за опште послове (број 14.)

Сарадник за опште послове обавља послове који се односе на пријем захтјева, води дјеловодни протокол, архивира ријешене захтјеве странака, издаје копије катастарских планова, врши преписе и изводе из операта катастра непокретности, катастра земљишта, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

Виши сарадник за пословне апликације (број 15.)

Виши сарадник за пословне апликације врши инсталацију и обезбјеђује непрекидан рад пословних апликација у току трајања периода експлоатације и у сарадњи са корисницима дефинише захтјеве за њихово унапређење, у случају имплементације нових или унапређених апликативних рјешења, прије пуштања у продукционо окружење, врши тестирање и контролу квалитета, одговоран је за заштиту података од неовлашћеног приступа или губитка и с тим у вези обезбјеђује услове за спровођење политике прављења резервних копија података, врши редован мониторинг система и управља га према актуелним трендовима, обезбјеђује сталну корисничку подршку и едукацију, извјештава начелника Одјељења о свом раду, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности на цијелој територији Републике Српске, обавља и друге послове које му повјери непосредни или виши руководилац.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

Виши сарадник за координацију радних тијела ИГПРС (број 16.)

Виши сарадник за координацију радних тијела ИГПРС прати примјену прописа, директива, стратегије и остале регулативе Европске уније у области инфраструктуре геопросторних података, анализира и ради упоредне анализе спровођења INSPIRE директиве у Републици Српској, али и у другим земљама, утврђује регистар субјеката ИГПРС, учествује у припреми извјештаја о стању спровођења INSPIRE директиве у Републици Српској, учествује у планирању, организује и координира активности радних тијела ИГПРС, припрема радне материјале, учествује у изради и објављивању извјештаја о раду Савјета ИГПРС, учествује у планирању и организацији радионица, семинара и едукација с циљем реализације инфраструктуре геопросторних података, учествује у припреми и спровођењу јавних набавки у сарадњи са другим организационим јединицама, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности на цијелој територији Републике Српске, обавља и друге послове које му повјери непосредни или виши руководилац.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.


III Општи услови за пријем у радни однос:

1.    да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
2.    да је старији од осамнаест (18) година;
3.    да има општу здравствену способност;
4.    да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
5.    да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.
VII степен стручне спреме, економски факултет или други факултет економског смјера, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 2.
IV степен стручне спреме, управна школа, економска школа, електротехничка школа, технолошка школа, гимназија, математичко-физичко-рачунарска школа, пољопривредна школа, школа ученика у привреди, биротехничка школа, туристичка школа, саобраћајно-техничка школа, грађевинска школа или техничка школа, познавање рада на рачунару, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 3.
IV степен стручне спреме, техничка школа за машинство и саобраћај, техничка школа, саобраћајна школа, металска школа, машинска школа, грађевинска школа, геодетска школа, економска школа, угоститељско-трговинско-туристичка школа, електротехничка или пољопривредна школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен испит за возача моторних возила – Бе категорија.

За радно мјесто означено под бројем 4.

III степен стручне спреме, техничка школа, саобраћајна школа или средња струковна школа са правом јавности – смјер саобраћајни, металска школа, машинска школа, грађевинска школа, геодетска школа, економска школа, угоститељско-трговинско-туристичка школа, електротехничка или пољопривредна школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања и положен испит за возача моторних возила – Бе категорија.

За радно мјесто означено под бројем 5.

IV степен стручне спреме, техничка школа, машинска школа или школа ученика у привреди, грађевинска школа, завршен курс за физичко-техничко обезбјеђење или ватрогасни курс, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радна мјеста означено под бројевима 6. и 7.

IV степен стручне спреме, управна школа, економска школа или друга школа економског смјера, електротехничка школа, технолошка школа, гимназија, школа ученика у привреди, биротехничка школа, туристичка школа, саобраћајно-техничка школа, грађевинска школа или техничка школа, познавање рада на рачунару, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радна мјеста означена под бројевима 8. и 9.

IV степен стручне спреме, економска школа, управна школа, технолошка школа, гимназија, геодетска школа, саобраћајна и електро школа, математичко-информатичка школа, машинска школа, биротехничка школа, туристичка школа, стручно-техничка школа или учитељска школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 10.

IV степен стручне спреме, управна школа, економска школа, електротехничка школа, технолошка школа, гимназија, математичко-физичко-рачунарска школа, пољопривредна школа, школа ученика у привреди, биротехничка школа, туристичка школа, саобраћајно-техничка школа, грађевинска школа или техничка школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 11.

IV степен стручне спреме, економска школа, управна школа или гимназија, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 12.

VII степен стручне спреме, правни факултет или други факултет правног смјера, факултет за безбједност и заштиту или факултет техничких наука, 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 13.

IV степен стручне спреме, управна школа, економска школа, електротехничка школа, технолошка школа, гимназија, школа ученика у привреди, биротехничка школа, туристичка школа, саобраћајно-техничка школа, грађевинска школа или техничка школа, познавање рада на рачунару, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 14.

IV степен стручне спреме, геодетска школа, геодетско-техничка школа, грађевинска школа, економска школа, управна школа, биротехничка школа, гимназија, пољопривредна школа, електро школа, машинска школа, геолошко-техничка школа, саобраћајно-техничка или математичко-физичко-рачунарска школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 15.

VII степен стручне спреме, електротехнички факултет - смјер информатика или други факултет смјер информатика, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања, активно знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 16.

VII степен стручне спреме, правни факултет, економски факултет или други факултет економског смјера, геодетски факултет, факултет заштите животне средине, електротехнички факултет - смјер информатика или други факултет смјера информатике, најмање 1 (једна) година искуства у траженом степену образовања, активно знање енглеског језика.

V
Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове позивају се на улазни интервју. Улазни интервју подразумјева појединачни разговор кандидата са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту одржавања интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника, биће објављени на огласној табли и интернет страници Републичкe управe за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука.

VI
Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука www.rgurs.org, а може се добити и у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр. 8, Бања Лука.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових подносилац пријаве потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. тачка к) Закона о државним службеницима, а у вези са чланом 113. став 1. истог закона, прописано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.
Уз пријаву на јавни конкурс или интерни оглас кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фото-копије сљедећих докумената:
а)    личне карте или пасоша;
б) дипломе о завршеној стручној спреми и
в) увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања.
Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Трг Републике Српске број 8, Бања Лука или електронским путем на e-mail uprava@rgurs.org  са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидати који достављају пријаву електронским путем обавезни су доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.
Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама „Независне новине".
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове одбацује закључком.

Изабрани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције на огласној табли органа достави Комисији оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената: увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине, увјерење о општој здравственој способности, диплому о одговарајућој стручној спреми, потврду о радном искуству у траженом степену образовања, увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и доказе о испуњености других услова наведених у јавном конкурсу или интерном огласу.
Ако изабрани кандидат наведене доказе не достави у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене доказе.

VII
Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Независне новине" и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, дана 12.07.2023. године.


                                                                                                                                                                                                                                                 ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                                                                                      Мр Драган Станковић

Датум објаве 12.07.2023. године

Образац за пријаву можете преузети овдје: /uploads/OBRAZAC_PRIJAVE_NA_KONKURS.pdf