Законска регулатива

Датум Назив Преузми
23.11.2020. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" број 39/14)
23.11.2020. Упутство за припрему модела тендерске документације и понуда ("Службени гласник БиХ" број 90/14)
23.11.2020. Упутство о измјени Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда ("Службени гласник БиХ" број 20/15)
23.11.2020. Упутство о условима и начину објављивања обавјештења и достављања извјештаја у поступцима јавних набавки у информационом систему „е-Набавке“ ("Службени гласник БиХ" број 90/14)
23.11.2020. Упутство о допунама Упутства о условима и начину објављивања обавјештења и достављања извјештаја у поступцима јавних набавки у информационом систему "е-Набавке" ("Службени гласник БиХ" број 53/15)
23.11.2020. Правилник о форми гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора ("Службени гласник БиХ" број 90/14)
23.11.2020. Правилник о поступку директног споразума ("Службени гласник БиХ" број 90/14)
23.11.2020. Правилник о успостављању и раду комисије за набавке ("Службени гласник БиХ" број 103/14)
23.11.2020. Правилник о заједничкој набавци и централном набавном органу ("Службени гласник БиХ" број 55/15)
23.11.2020. Одлука о кориштењу јединственог рјечника јавних набавки ("Службени гласник БиХ" број 54/15)
23.11.2020. Упутство о објави основних елемената уговора и измјена уговора ("Службени гласник БиХ" број 56/15)
23.11.2020. Правилник о поступку додјеле уговора у подручју одбране и безбједности ("Службени гласник БиХ" број 60/15)
23.11.2020. Правилник са пописом уговорних органа по категоријама који су обавезни примјењивати Закон о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" број 21/15)
23.11.2020. Правилник о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" број 66/16)
23.11.2020. Правилник о условима и начину кориштења е-Аукције ("Службени гласник БиХ" број 66/16)
23.11.2020. Правилник о обуци службеника за јавне набавке ("Службени гласник БиХ" број 08/18)
23.11.2020. Одлука о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег ("Службени гласник БиХ" број 34/20)
23.11.2020. Правилиник о поступку јавне набавке путем директног споразума Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, број 21.01/052-86/15 од 23.02.2015. године
23.11.2020. Упутство о начину гласања и одлучивању комисије за јавне набавке Републиче управе за геодетске и имовинско-правне послове, број 21.01/052-383/18 од 27.07.2018. године