Laws

Name
Zakon o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18, 111/21, 15/22, 56/22 , 132/22 i 90/23)
Zakon o vladi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/08)
Zakon o stvarnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19)
Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 6/12, 110/16 , 62/18 i 90/23)
Zakon o održavanju premjera i katastra zemljišta ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 19/96, 15/10)
Zakon o premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 34/06, 110/08 15/10)
Zakon o zemljišnim knjigama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/02, 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08)
Zakon o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 98/04, 71/10, 30/12 i 67/13)
Zakon o privatizaciji državnih stanova ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/11, 67/13, 60/15, 45/18 i 63/20)
Zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11 i 28/13)
Zakon o notarskoj službi u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 28/21)
Zakon o građevinskom zemljištu (na snazi je samo član 44.) ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/06)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 , 58/19, 119/21 i 106/22)
Zakon o poljoprivrednim zadrugama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/08, 106/09, 78/11 i 01/24)
Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji („Službeni list NR BiH“, br. 2/46, 18/46, 20/47, 29/47, 37/49, 14/51 i 41/67)
Zakon o postupku za ukidanje zajedničkog prava vlasništva na bivšim kmetskim selištima (primjenjuje se u Federaciji BiH i Republici Srpskoj) ("Službeni list SRBiH", broj 22/73)
Zakon o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/20)
Zakon o eksproprijaciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 112/06, 37/07, 66/08 i 79/15)
Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta "9. Januar" Banja Luka-Doboj ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 61/18 i 42/20)
Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 18/20 i 42/20)
Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Aerodroma u Trebinju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 99/20)
Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka - Prijedor ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 61/21")
Zakon o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/09)
Zakon o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 20/07 i 92/09)
Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 100/11, 103/11, 67/13 i 123/20)
Zakon o šumama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 75/08, 60/13, 74/17 i 70/20)
Zakon o vodama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 50/06, 92/09, 121/12 i 74/17)
Zakon o kulturnim dobrima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 38/22)
Zakon o nacionalnim parkovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/10)
Zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 31/13 i 6/14)
Zakon o komasaciji ("Službeni list SRBiH", broj 24/85)
Zakon o arondaciji ("Službeni list SRBiH", broj 6/78)
Zakon o prometu nepokretnosti ("Službeni list SRBiH", br. 38/78, 29/80, 4/89, 22/91, 21/92 i 13/94)
Zakon o javnim putevima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 89/13 i 83/19)
Zakon o željeznicama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 19/17, 28/17 ,100/17 i 56/22)
Zakon o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19)
Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata sa izmjenom ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 62/18 i 93/22 )
Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/16, 36/19 i 61/21)
Zakon o održavanju zgrada ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/11)
Zakon o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16)
Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18)
Zakon o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 109/05 i 63/11)
Zakon o izvršnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18)
Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09, 61/13 i 27/24)
Zakon o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 36/09, 91/16 , 16/23 i 27/24)
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 62/17)
Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 67/05 i 110/08)
'Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ'''', br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i ''''Službeni glasnik Republike Srpske'''', br. 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04)'
Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 69/09, 70/12, 83/14, 106/15, 26/19 , 15/21, 37/22 i 32/23)
Zakon o upravnoj inspekciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 99/20)
Zakon o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16 , 66/18 , 119/21 i 112/23)
Zakon o stečaju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 16/16)
Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 66/18, 105/19 , 119/21 i 132/22)
Zakon o dječijoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 114/17, 122/18 , 107/19, 119/21 i 112/23)
Zakon o zaštiti na radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/08 i 13/10)
Zakon o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11)
Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 i 100/13)
Zakon o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/01)
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 25/03, 41/03 i 104/06)
Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 91/16)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 134/11, 82/13, 103/15, 111/21 , 15/22 i 132/22)
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 37/12 i 82/15)
Zakon o fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 100/17 i 103/17)
Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 33/14 i 63/14)
Zakon o pravobranilaštvu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 7/18)
Zakon o elektronskom dokumentu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 106/15)
Zakon o elektronskom potpisu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 106/15 i 83/19)
Zakon o elektronskom poslovanju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske",br. 59/09 i 33/16)
Zakon o informacionoj bezbednosti Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/11)
Zakon o arhivskoj dijelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 119/08)
Zakon o praznicima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 43/07) i ("Službeni glasnik BiH", broj 77/16)
Zakon o pečatima organa i institucija Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 54/19)
Zakon o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj (" Službeni glasnik Republike Srpske", broj 63/21)
Zakon o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2022. godinu ("Službeni glasnik Republike Srpske",br. 121/21 i 53/22)
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/18)
Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14)
Zakon o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 91/16)
Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 94/15 i 78/20)
Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16)
Zakon o trezoru ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 28/13 i 103/15)
Zakon o porezu na dohodak ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 60/15, 5/16, 66/18, 105/19, 123/20 ,49/21, 119/21 , 56/22 i 112/23)
Zakon o porezu na nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 91/15)
Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/22)
Zakon o poreskom postupku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 78/20 i 37/22)
Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 62/17)
Zakon o doprinosima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 114/17, 112/19 , 49/21 , 119/21 , 56/22 , 132/22 i 112/23)
Zakon o unutrašnjem platnom prometu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 52/12, 92/12 , 58/19 i 38/22)
Zakon o platnim transakcijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/00 i 12/01)
Zakon o zateznoj kamati ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 61/18)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 94/15 i 62/18)
Zakon o poštanskim uslugama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 30/10 i 38/10)
Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 32/05, 32/06, 100/06, 44/07, 86/07, 113/07 i 64/08)
Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07, 99/07 i 58/08)