Sektor za evropske integracije, međunarodne projekte i poslove tržišta nepokretnosti

Nadležnost sektora

U Sektoru za evropske integracije, međunarodne projekte i poslove tržišta nepokretnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na:

1) praćenje sporazuma u vezi sa kandidatskim statusom, stabilizacijom i pridruživanjem BiH i Evropske unije iz djelokruga Uprave,

2) saradnju sa institucijama BiH i EU u BiH s ciljem učešća u pretpristupnim i pristupnim fondovima Evropske unije,

           3) saradnju sa domaćim, regionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama,

           4) pripremu novih projekata i koordinaciju sa relevantnim sektorima u Upravi,

           5) pripremu projektne dokumentacije i ažuriranje podataka iz projektne dokumentacije,

6) koordinaciju i praćenje realizacije svih aktivnosti iz odobrenih međunarodnih projekata,

7) izradu godišnjih programa projekata posebne namjene i regionalne saradnje, pripremu izvještaja o realizaciji svih projekata u skladu sa akcionim planovima za Upravu i međunarodne institucije i praćenje rezultata okončanih projekata, analizu njihovog kvaliteta i održivosti,

8) identifikaciju projektnih prioriteta, sprovođenje odobrenih međunarodnih projekata i evidentiranje u sistemima nadležnih institucija,

9) vođenje registara sporazuma, protokola i memoranduma o saradnji sa subjektima u inostranstvu,

10) praćenje i promovisanje fondova EU i međunarodnih projekata,

11) učešće u pripremanju nacrta i prijedloga strategija, zakona i drugih akata iz svog djelokruga,

12) uspostavljanje, vođenje i održavanje Registra cijena nepokretnosti,

13) uspostavljanje, vođenje i održavanje Centralnog adresnog registra i Registra prostornih jedinica,

14) praćenje tržišta nepokretnosti i izdavanje podataka iz postojećih registara zainteresovanim licima,

15) koordinaciju rada sa područnim jedinicama u oblasti Registra cijena nepokretnosti,

16) koordinaciju rada sa nadležnim republičkim institucijama, područnim jedinicama Uprave i jedinicama lokalne samouprave u oblasti Centralnog adresnog registra i Registra prostornih jedinica,

17) učešće u pripremi programa rada i izvještaja o radu Uprave,

18) pripremanje analitičkih i statističkih izvještaja, te stručnu analizu Registra cijena nepokretnosti, Centralnog adresnog registra i Registra prostornih jedinica,

19) poslove iz oblasti socijalnog mapiranja i praćenja.

 

Organizaciona struktura

1. Odjeljenje za evropske integracije

2. Odjeljenje za međunarodne projekte

3. Odjeljenje za poslove tržišta nepoktnosti

 

     Odjeljenje za evropske integracije

Odjeljenje za evropske integracije je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za evropske integracije, međunarodne projekte i poslove tržišta nepokretnosti, u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose na:

1) praćenje sporazuma u vezi sa kandidatskim statusom, stabilizacijom i pridruživanjem BiH i Evropske unije iz djelokruga Uprave,

2) aktivnosti Uprave u procesu evropskih integracije, učešće predstavnika Uprave u radnim grupama/tijelima u oblasti evropskih integracija,

3) saradnju sa institucijama Republike Srpske, BiH i EU s ciljem učešća u pretpristupnim i pristupnim fondovima Evropske unije,

4) programiranje projekata u skladu sa direktivama EU,

5) izvještavanje o realizovanim i planiranim aktivnostima i projektima iz sredstava EU,

6) učešće u pripremanju nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz svog djelokruga,

7) planiranje i praćenje plana obuka u oblasti evropskih integracija,

8) promovisanje fondova EU i razvojnih projekata.

 

     Odjeljenje za međunarodne projekte

Odjeljenje za međunarodne projekte je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za evropske integracije, međunarodne projekte i poslove tržišta nepokretnosti, u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose na:

1) koordinaciju i praćenje realizacije svih aktivnosti iz odobrenih međunarodnih projekata,

2) analizu ostvarenih rezultata i opravdanosti prethodnih projekata,

3) vođenje registara sporazuma, protokola i memoranduma o saradnji sa subjektima u inostranstvu,

4) saradnju sa domaćim, regionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama,

5) saradnju sa međunarodnim organizacijama radi koordinacije donatorske pomoći,

6) pripremu projektne dokumentacije i ažuriranje podataka iz projektne dokumentacije,

7) izradu godišnjih programa projekata posebne namjene i regionalne saradnje,

8) pripremu izvještaja o realizaciji svih projekata u skladu sa akcionim planovima za Upravu i međunarodne institucije,

9) učešće u pripremanju nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz svog djelokruga,

10) poslove iz oblasti socijalnog mapiranja i praćenja.

 

     Odjeljenje za poslove tržišta nepokretnosti

Odjeljenje za poslove tržišta nepokretnosti je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za evropske integracije, međunarodne projekte i poslove tržišta nepokretnosti, u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose na:

1) uspostavljanje, vođenje i održavanje Registra cijena nepokretnosti, Centralnog adresnog registra i Registra prostornih jedinica,

2) koordinaciju rada sa područnim jedinicama u oblasti Registra cijena nepokretnosti,

3) koordinaciju rada i saradnju sa nadležnim republičkim institucijama, područnim jedinicama Uprave, jedinicama lokalnih samouprava i drugim zainteresovanim stranama u oblasti praćenja i razvoja tržišta nepokretnosti,

4) koordinaciju rada sa nadležnim republičkim institucijama, područnim jedinicama Uprave i jedinicama lokalne samouprave u oblasti Centralnog adresnog registra i Registra prostornih jedinica,

5) analizu i praćenje tržišta nepokretnosti kroz pripremu analitičkih i statističkih periodičnih i godišnjih izvještaja, te stručnu analizu Registra cijena nepokretnosti, Centralnog adresnog registra i Registra prostornih jedinica,

6) analizu zahtjeva, obradu i izdavanje podataka Registra cijena nepokretnosti, Centralnog adresnog registra i Registra prostornih jedinica zainteresovanim stranama,

7) praćenje i analizu propisa i stručnih dokumenata, međunarodnih smjernica i trendova u vezi sa kretanjem tržišta nepokretnosti,

8) učešće u pripremanju nacrta i prijedloga strategija, zakona i podzakonskih akata iz svog djelokruga”.