Zahtjev za ponude Nekonsultantske usluge

Zahtjev za ponude

Nekonsultantske usluge

 

Poslodavac:         Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

Projekat:              Projekat registracije nepokretnosti (Dodatno Finansiranje)

Naziv ugovora:   Izrada softvera za vođenje evidencije radnog vremena

Država:                Bosna i Hercegovina/Republika Srpska

Zajam br.:            9048BA

Zahtjev za ponude br.:     BA-RERP-9048BA-RS-NCS-RFB-23-B.2.2.19

Izdat dana:          09.08.2023.godine

 

  1. Bosna i Hercegovina je primila finansiranje od strane Svjetske banke za troškove Projekta registracije nepokretnosti i namjerava da primjeni dio prihoda prema uplatama po ugovoru za uslugu izrade softvera za vođenje evidencije radnog vremena.
  2. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove putem Jedinice za implementaciju projekta sada poziva sve kvalifikovane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za uslugu izrade softvera za vođenje evidencije radnog vremena.
  3. Ponude se sprovode putem međunarodne konkurentne nabavke koristeći Zahtjev za ponude (RFB) kako je navedeno u „Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a Svjetske banke-Nabavke u finansiranju investicionih projekata, iz jula 2016., revidirane novembra 2017., jula 2018. i novembra 2020.godine („Propisi o nabavkama“) i iste su otvorene za sve kvalifikovane ponuđače kako je definisano u Propisima o nabavkama.
  4. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Jedinica za implementaciju projekta, email rerp@rgurs.org i izvršiti uvid u tenderski dokument tokom radnog vremena, odnosno od 10.00 do 14.00 časova na dole navedenoj adresi.
  5. Tenderski dokument na srpskom jeziku zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju uslove mogu da preuzmu nakon podnošenja pismene prijave na adresu ispod navedenu i nakon dostavljenog dokaza o uplati bespovratne naknade od BAM 200,00. Način  plaćanja je direktno na sljedeći broj računa 567-241-10000013-81 kod banke: ATOS BANKA a.d. Banja Luka. Dokument će biti poslat putem emaila kao pdf prilog i regularnom poštom.
  6. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu na dan ili prije 05.09.2023.godine do 12.00h. Elektronske ponude neće biti dozvoljene. Zakašnjele ponude neće biti uzete u razmatranje. Ponude se javno otvaraju u prisustvu imenovanih predstavnika ponuđača i svih koji odluče da prisustvuju na dole navedenoj adresi 05.09.2023.godine u 13.00h.
  7. Uz sve ponude priložiti izjavu o garanciji ponude.
  8. Skreće se pažnja na Propise o nabavkama kojima od Zajmoprimca zahtijeva da objavi informacije o beneficijarnom vlasništvu uspješnog ponuđača, kao dio Obavještenja o dodjeli ugovora, koristeći obrazac za objavu beneficijarnog vlasništva,koji je uključen u tenderski dokument.
  9. Gore navedena adresa:

 

Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

Jedinica za implementaciju projekta-Protokol

Trg Republike Srpske br.8

78000 Banja Luka/Republika Srpska

 rerp@rgurs.org