ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - КУПОВИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У КОТОР ВАРОШУ

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

_____________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Број: 21.01/052-535/20

Дана, 09.10.2020. год.

 

На основу члана 80. став 3. Закона о републичкој управи (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 115/18), а у складу са Планом послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2018. годину и Планом послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2020.годину (''Службени гласник Републике Српске'', број 18/20, директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, упућује

 

                        ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је куповина пословног простора у Котор Варошу за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука (у даљњем тексту Управа), Подручне јединице Котор Варош.

 

            1.Право учешћа

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која испуњавају сљедеће услове:

1.1. да нису кажњавани за кривична дјела корупције, преваре, организованог криминала или злоупотребе службеног положаја.

1.2. да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса (Пореска управа РС и Управа за индиректрно опорезивање БиХ).

 

            2. Карактеристике пословног простора

2.1. Да се простор или објекат налази у градској грађевинској зони Општине Котор Варош, приземље или први спрат,

2.2. Укупна корисна површина 270-290, треба да има слиједећу диспозицију:

 - шалтер сала ( приземље) ком 1  П = цца 60 м2,

- улаз и пратећа канцеларија ком 1   П = цца 20 м2,

- канцеларије ком 5  П = цца 150 м2,

- простор за архиву ком 1 П = цца 30 м2,

- чајна кухиња ком 1 П = цца 7 м2,

- пратећи простори  (ходник, мокри чворови и сл.) П = цца 15 м2.

   

2.3.Пословни простор (објекат треба да буде у призмљу или првом спрату чврсте градње. Зидови и подови објекта треба да су уређени у складу са  важећим прописима и стандардима (електро-енергетске, машинске, водоводне и телефонске инсталације, централно гријање, вентилација, хлађење и др.), те да задовољава важеће сигурносне стандарде. 

2.4. Због природе посла (рад са странкама) пожељно је да уз објекат постоји и паркинг простор,

2.5. Овлаштено лице Управе са овлаштеним вјештаком грађевинске струке извршиће обилазак свих понуђених објеката и доставиће Комисији за избор своје стручно мишљење о испуњености задатих параметара и функционалности простора (технички извјештај о испуњености услова из јавног позива).

2.6. Објекат треба да буде усељив одмах по потписивању уговора уз предуслов да су у потпуности регулисани власнички односи, те да је неоптерећен теретима.

2.7. Након одабира најповољније понуде у погледу техничких услова, изабрани  вјештак грађевинске струке извршиће процјену вриједности изабраног пословног простора.

2.8. На основу коначне понуде понуђача изабраног пословног простора и налаза вјештака о процијењеној вриједности утвдиће се коначна купопродајна цијена.

2.9. Коначну одлуку о куповини пословног простора доноси директор рјешењем о куповини пословног простора, а на приједлог комисије.

 

     3. Садржај понуде

3.1. Техничке карактеристике

- Основе пословног простора (тлоцрт објекта урађен од стране РУГИПП-а или овлаштене геодетске организације),

- Фото документацију

- Текстуални опис техничких катактеристика објекта

3.2. Власничка документација

- Земљишно књижни извадак, односно лист из књиге уложених уговора о етажном власништву или лист непокретности са уписаних теретима.

- Посједовни лист,

- Копију катастарског плана,

- Грађевинску дозволу (уколико је објекат у изградњи)

- Употребну дозвоу (уколико је објекат завршен)

Документи који се захтјевају морају бити оригинали или овјерене копије и не смију бити старији од 3 мјесеца. 

3.3. Цијена простора (објекта) према коначној намјени са прибављеном употребном дозволом,

3.4. Начин плаћања.

3.5. Докази о испуњености услова из тачке 2. овог јавног позива.

 

За услове из тачке 2.1. потребно је доставити потврду надлежног суда, а за услове из тачке 2.2. потребно је доставити потврду надлежних институција (Пореска управа РС и УИО).

Документа не могу бити старија од 3 мјесеца.

 

            4. Остале информације

Управа задржава право да не прихвати ниједну понуду која не испуњава минимум тражених карактеристика и уколико укупан износ понуђене цијене буде већи од расположивих финансијских средстава, или из било кога другога разлога одустане од куповине.

Уговор са најповољнијим понуђачем ће се склопити по добијању употребне дозволе за изграђени пословни простор, ако је простор у изградњи.

Нотарске трошкове као и трошкове везане за укњижбе некретнине на новога власника сноси подавац, као и трошкове пореза на промет и све евентуалне друге трошкове.

Заинтересовани понуђачи могу сваким радним даном у времену од 10 до 14 часова, добити детаљне усмене и писмене информације по свим ставкама овог позива. Контакт телефон 051/338-000, 338-010.

 

            5. Мјесто подношења понуде

Понуде се достављају лично или путем поште, у затвореној коверти са назнакон ''Понуда за куповину пословног простора Котор Варош – НЕ ОТВАРАЈ, на адресу:

 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

78000 БАЊА ЛУКА

Трг Републике Српске бр. 8.

 

            6. Рок за поношење понуда

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања Јавног позива у дневним новинама Републике Српске.

Понуде које не буду достављене у наведеном року и које не буду имале тражену документацију неће бити разматране те ће се сматрати да не испуњавају услове за учешће по расписаном јавном позиву. 

 

 

                                                                                 ДИРЕКТОР

                                                                       Босиљка Предраговић, дипл.правник

 

Датум објаве: 10.10.2020. године 

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h