ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - КУПОВИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ДОБОЈУ

   

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

_________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Број: 21.01/052-515/19

Дана: 09.08.2019. год.

 

            На основу чланова 80. став 3. Закона о републичкој управи (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 115/18), а у складу са Планом послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2018. годину и Планом послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2019. годину ("Службени гласник Републике Српске", број 9/19), директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

  1. Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је куповина пословног простора у Добоју за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука (у даљњем тексту Управа), Подручне јединице Добој.

 

  1. Право учешћа

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која испуњавају сљедеће услове:

2.1.  да нису кажњавани за кривична дјела корупције, преваре, организованог криминала или злоупотребе службеног положаја.

2.2.  да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса (Пореска управа РС и Управа за индиректно опорезивање БиХ).

 

  1. Карактеристике пословног простора

3.1.  Да се простор или објекат налази у ужем подручју општине Добој (прва или друга зона).

3.2.  Укупна корисна површина 220 - 270м2  треба да има сљедећу диспозицију:

-  канцеларије ком. 9  П= цца 214м2          

-  посебно пратећи простори ком. 2 мокра чвора (комбинација мушки – женски)  П= цца 10м2 

-  простор за архиву  ком. 1  П= цца 4м2 

-  чајна кухиња ком. 1  П= цца 7м2 

3.3.  Пословни простор (објекат) треба треба да има приступ директно са улице или заједничког ходника, чврсте градње. Зидови и подови објекта треба да су уређани у складу са намјеном простора, а инсталације у објекту морају бити изведене у складу са важећим прописима и стандардима,  (електро-енергетске инсталације са енергетским напајањем минимално 4 утичнице по радном мјесту, машинске, водоводне и телефонске инсталације, централно гријање, вентилација, хлађење и др., рачунарска мрежа минимално двије утичнице по радном мјесту, инсталације ватродојаве, инсталације воде и одвода санитарном опремом, инсталције противпожарне воде са завршном опремом, хидрант.

3.4.  Простор мора да има властито гријање или прикључак на Градску топлану.

3.5.  Овлашћено лице Управе са овлаштеним вјештаком грађевинске струке извршиће обилазак свих понуђених објеката и доставиће Комисији за избор, своје стручно мишљење о испуњености задатих параметара и функционалности простора (технички извјештај о испуњености услова из јавног позива).

3.6.  Објекат треба да буде усељив одмах по потписивању уговора, уз предуслов да су у потпуности регулисаним власнички односи те да је неоптерећен теретима.    

3.7.  Након одабира најповољније понуде у погледу техничких услова, изабрани вјештак грађевинске струке извршиће процјену вриједности изабараног пословног простора.

3.8.  На основу коначне понуде понуђача изабраног пословног простора и налаза вјештака о процијењеној вриједности утврдиће се коначна купопродајна цијена.

3.9.  Коначну одлуку о куповини пословног простора доноси директор рјешењем о куповини пословног простора, а на приједлог комисије.

 

  1. Садржај понуде

4.1.  Техничке карактеристике

- Основе пословног простора (тлоцрт објекта мора да буде урађен од стране РУГИПП-е или овлаштене геодетске организације), према правилима геодетске струке

- Фото документацију

- Текстуални опис техничких карактеристита објекта

4.2.  Власничка документација

- Земљишно књижни извадак, односно други власнички докуменат, ако за ту кп не постоји земљишна књига.

- Посједовни лист

- Копију катастарског плана

- Употребну дозволу

Документи који се захтијевају морају бити оригинали или овјерене копије и не смију бити старији од 3 мјесеца.

4.3.  Цијена понуђеног пословног простора (објекта).

4.4.  Начин плаћања.

4.5.  Докази о испуњености услова из тачке 2. овог јавног позива.

За услове из тачке 2.1. потребно је доставити потврду надлежног суда, а за услове из тачке 2.2. потребно је доставити потврду надлежних институција (Пореска управа РС и УИО).

Документа не могу бити старија од 3 мјесеца.

 

  1. Остале информације

Управа задржава право да не прихвати ниједну понуду која не испуњава минимум тражених карактеристика и уколико укупан износ понуђене цијене буде већи од расположивих финансијских средстава, или из било кога другога разлога одустане од куповине.

Нотарске трошкове као и трошкове везане за укњижбу некретнине на новога власника сноси продавац, као и трошкове пореза на промет и све евентуалне друге трошкове.

Заинтересовани понуђачи могу сваким радним даном у времену од 10 до 14 часова, добити детаљне усмене и писмене информације по свим ставкама овог позива. Контакт телефон 051/338-000.

 

  1. Мјесто подношења понуде

Понуде се достављају лично или путем поште, у затвореној коверти са назнаком ''Понуда за куповину пословног простора у Добоју - НЕ ОТВАРАЈ'', на адресу:

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

78 000 Бања Лука,

Трг Републике Српске бр. 8.

 

  1. Рок за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања Јавног позива у дневним новинама РС.

Понуде које не буду достављене у наведеном року и које не буду имале тражену документацију неће бити разматране те ће се сматрати да не испуњавају услове за учешће по расписаном јавном позиву.

 

Достављено:

1. Правобранилаштво РС, Сједиште замјеника Бањалука;

2. Нотару;

3. За објаву;

4. Евиденцији;

5. Архиви.

 

ДИРЕКТОР

 Босиљка Предраговић, дипл.правник

 Датум објаве: 10.08.2019. године

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h