Zakoni

 

- Zakon o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 115/18),

- Zakon o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12, 57/16),

- Zakon o vladi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08 ),

- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),

- Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 110/16 i 62/18),

- Zakon o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 20/07, 92/09),

- Zakon o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/09),

- Zakon o eksproprijaciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 112/06, 37/07, 110/08, 79/15),

- Zakon o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15),

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12),

- Zakon o održavanju premjera i katastra zemljišta („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 19/96, 15/10),

- Zakon o premjeru i katastru nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 34/06, 110/08, 15/10),

- Zakon o zemljišnim knjigama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/03, 46/04, 109/05, 119/08),

- Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta "9. Januar" Banja Luka-Doboj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 61/18) Zakon o zemljišnim knjigama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 67/03, 46/04, 109/05, 119/08),

- Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/18),

- Zakon o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16 i 66/18),

- Zakon o dječijoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 04/02, 17/08, 1/09),

- Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11),

- Zakon o slobodi pristupa informacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/01),

- Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03),

- Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 33/14, 63/14),

- Zakon o elektronskom dokumentu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“,  broj 106/15),

- Zakon o elektronskom potpisu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 106/15),

- Zakon o elektronskom poslovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09),

- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11, 82/13, 103/15),

- Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/08),

- Zakon o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07),

- Zakon o pečatima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 17/92, 63/01, 49/07),

- Zakon o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09, 61/13),

- Zakon o upravnom sporu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 109/05, 63/11),

- Zakon o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/03, 57/12 i 66/18),

- Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 91/16),

- Zakon o zaštiti na radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/08),

- Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14),

- Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 110/15) u primjeni od 01.01.2016. godine,

- Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 94/15),

- Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16),

- Zakon o trezoru  („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 28/13, 103/15),

- Zakon o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 60/15, 5/16 i 66/18) u primjeni od 01.09.2015. godine,

- Zakon o porezu na nepokretnost („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 91/15),

- Zakon o poreskom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14, 45/16),

- Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 62/17),

- Zakon o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/17),

- Zakon o unutrašnjem platnom prometu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 52/12),

- Zakon o platnim transakcijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 12/01),

- Zakon o visini stope zatezne kamate („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 19/01, 52/06, 103/08),

- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 37/12, 82/15),

- Zakon o Fondu solidarnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 100/17 i 103/17),

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 94/15 i 62/18),

- Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/18),

- Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/05, 110/08),

- Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list  SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89  i „Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 17/93, 3/96, 39/03, 74/04),

- Zakon o pravobranilaštvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 7/18),

- Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 69/09, 106/15),

- Zakon o vanparničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 36/09, 91/16),

- Zakon o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13 i 16/18),

- Zakon o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/10),

-  Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 134/11),

- Zakon o poljoprivrednim zadrugama („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08, 106/09, 78/11),

- Zakon o vještacima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/17),

- Zakon o šumama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 75/08, 60/13),

- Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 11/95, 103/08),

- Zakon o vodama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 50/06, 92/09, 121/12 i 74/17),

- Zakon o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 16/16),

- Zakon o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15, 3/16),

- Zakon o željeznicama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 19/17, 28/17 i  100/17),

- Zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/13),

- Zakon o komasaciji („Službeni list SRBiH“, broj 24/85),

- Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16),

- Zakon o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 98/04, 71/10, 30/12 i 67/13),

- Zakon o rudarstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/12),

- Zakon o uzurpaciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/06),

- Zakon o privatizaciji državnih stanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/11, 67/13, 60/15 i 45/18),

- Zakon o održavanju zgrada („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/11),

- Zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11, 28/13),

- Zakon o javnim putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/13),

- Zakon o prometu nepokretnosti („Službeni list SRBiH“, br. 38/78, 29/80, 4/89, 22/91, 21/92, 13/94),

- Zakon o građevinskom zemljištu (koristi se samo član 44.) („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 112/06),

- Zakon o arondaciji („Službeni list SRBiH“, broj 6/78),

- Zakon o uknjižbi nepokretnosti u društvenoj svojini („Službeni glasnik SFRJ“, broj 12/65),

- Zakon o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 91/16),

- Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji („Službeni list FNRJ“, br. 24/46, 99/46, 101/47, 105/48, 4/51, 19/51, 42-43/51, 21/56, 55/57 i „Službenom listu SFRJ“, broj 10/65),

- Zakon o postupku za ukidanje zajedničkog prava vlasništva na bivšim kmetskim selištima (primjenjuje se u federaciji BiH i Republici Srpskoj) („Službeni list SRBIH“, broj 22/73),

- Zakon o civilnoj zaštiti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 26/02, 39/03, 29/10),

- Zakon o informacionoj bezbednosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/11).

 

FaLang translation system by Faboba

Kontakt informacije

Republika Srpska
Republička uprava za geodetske
i imovinsko-pravne poslove

Trg Republike Srpske br. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Faks: +387 51 318 006


e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vrijeme: pon-pet 07:30-15:30 h