Неосноване оптужбе Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске о наводном самовољном повећању такси за услуге Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске

 

Предсједништво Савеза општина и градова у задње вријеме, пласира у јавност информацију о наводном енормном повећању такси и накнада за издавање података и пружање услуга које врши Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, а које се путем ове Управе прикупљају ради финансирања државног премјера и оснивања јединствене евиденције о непокретностима у Републици Српској, са наводним образложењем да се оптерећује буџет локалних заједница. Ове информације такође имају призвук да се ради о самовољном чину ове Управе, као о томе да она нема разумјевања за развој и проблеме локалних заједница у вријеме тешке економске кризе.

 

Везано за горе назначене потпуно неосноване и тенденциозне тврдње Предсједништва Савеза општина и градова, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове овим саопштењем обавјештава јавност о  правом и чињеничном стању које ово Предсједништво намјерно или случајно заобилази.

 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове наплаћује своје услуге искључиво на бази цјеновника који је Законом о накнадама за вршење услуга премјера и кориштење података катастра непокретности и катастра земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 92/09), затим  Закона о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности  („Службени гласник  Републике Српске“, број 92/09) које је усвојила Народна скупштина Републике Српске, те Одлуке Владе Републике Српске (која је по закону за то надлежна) о висини накнада за кориштење података и пружања услуга  ове  Управе („Службени гласник Републике Српске“, број 18/12). Овим актима таксе и цјеновник услуга ове Управе за катастарске услуге задржан је нивоу  цијена из 1996. године, откада постоји ова Управа. Након преузимања земљишно-књижних канцеларија на основу Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 6/12), по одлуци Владе Републике Српске, ова Управа је наставила  издавати податке по истом цјеновнику који је важио док су ове канцеларије биле у саставу судова. На овај цјеновник Предсједништво Савеза општина и градова није давало никакве примједбе док су грунтовнице биле у саставу судова.

 

Везано за примједбе Предсједништва Савеза општина и градова истичемо и слиједеће чињенице:

-  сва средства која се акумулирају по основу горе назначених закона усмјеравају и искључиво се користе за успоставу и одржавање јавне евиденције непокретности  Републике Српске без које је незамислив развој локалних заједница и Републике Српске у цјелини. То је стандард и пракса  свих европских земаља.

-Народна Скупштина Републике Српске је усвојила Програм послова премјера и успостављања катастра непокретности за период 2011.-2015. године чија реализација је незамислива без примјене одредби горе поменутих Закона.

-Влада Републике Српске је на приједлог Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, а имајући у виду сложеност економске и социјалне ситуације, те тешку економску кризу са којом се Република Српска суочава, исказала високу социјално-економску осјетљивост и одговорност  и у својој Одлуци о накнадама за услуге ове Управе донијела низ мјера које имају за сврху управо подстицање развоја локалних заједница и Републике Српске у цјелини, те растерећења социјално осјетљивих и најугроженијих категорија грађана. Овом Одлуком од плаћања накнаде за издавањем података из јавне евиденције ове Управе ослобођене су слиједеће категорије грађана и институција: лица која примају социјалну помоћ,чланови породица погинулих бораца и ратни војни инвалиди до IV категорије, изразито неразвијене општине, републички органи, судови, научне и образовне институције. Наведеном одлуком Влада Републике Српске је такође ослободила привредне субјекте од плаћања такси и накнада за упис хипотека у јавним евиденцијама, што је резултат заједничког договора са руководством Привредне коморе Републике Српске. Такође, ова Управа у сврху креирања фискалног регистра, бесплатно је уступила податке из јавне едвиденције о непокретностима Пореској управи Републике Српске, са којом и на тај начин остварује успјешну сарадњу, са циљем успоставе ажурне и тачне базе података пореских обвезника, а што ће довести до квалитетнијег пуњења буџета.

-Предсједништво Савеза општина и градова занемарује чињеницу да поменутом Одлуком Владе Републике Српске локалне заједнице за податке из јавне евиденције ове Управе, који су потребни за реализацију њихових крупних развојних пројеката, плаћају свега 10%  од стварне цијене коштања података из цјеновника услуга за кориштење података из јавне евиденције непоктретности. У циљу подстицања развоја локалних заједница, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове у својој пословној политици омогућава локалним заједницама да и тих 10% законске обавезе плате у више рата и на дужи временски период.

-Бројни су примјери активности Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове у којима је она из властитих средстава изфинансирала низ активности из домена својих овлаштења.  Ту се најчешће радило о крупним развојним пројектима од значаја за цијелу Републику Српску, а који сами по себи представљају развој локалних заједница. Напомињемо само неке: геодетски и имовинско-правни послови на пројектима аутопутева Градишка-Бања Лука, Бања лука-Добој,   аутопута на Чемерном, хидроенергетским пројектима „Горњи Хоризонти“, „Бук Бјела“,  ријеци Босни, Угру, пројекат канализационе и колекторске мреже у Бања Луци, спортско-туристичком комплексу Јахорина, „Каменград“ у Вишеграду, итд. Све ово су пројекти из развојних пројеката и економске политике  садашње и претходних Влада Републике Српске, а самим тим и локалних заједница на чијој се територији они реализују.

 

Предсједништво Савеза општина и градова треба да буде свјесно да без успоставе и одржавања модерне јавне евиденције непокретности  је незамислив развој било које локалне заједнице и Републике Српске у цјелини. Због неједноликог развоја локалних заједница у Републици Српској, немогуће је очекивати да је свака од њих у стању  кадровски и финансијски сама за себе успоставити такву евиденцију. Зато је Народна скупштина Републике Српске донијела законска рјешења у области земљишне администрације која у себи садрже механизам солидарног  финансирања успоставе и одржавања јединствене евиденције непокретности. У том механизму  Република Српска на себе преузима законску обавезу финансирања ових послова из властитих извора финансирања у  просјеку  од 90%. Ниједна локална заједница,  па и она најразвијенија, по основу закона нема обавезу финансијског издвајања више од 14%  за било који посао премјера и успостављања непокретности на њеној територији. Предсједништво Савеза општина и градова добро је упознато са чињеницом да Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, нерјетко изфинансира и тај дио законских обавеза локалних заједница из властитих средстава, све са циљем како би Република Српска и те локалне заједнице што прије дошле до модерне, брзе, тачне и ефикасне евиденције о  непокретностима.

 

Управа позива руководство Савеза општина и градова да, као и до сада, дамо стручно објашњење које се односи на њихове примједбе о висини накнада за услуге које Управа врши како би се избјегла свака врста манипулације која се у последње вријеме пласира путем јавности, а не на основу међусобне комуникације што је до сада била заједничка пракса наших институција које представљамо.

 

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h